Uzaktan Eğitim Kalite Politikası

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Uzaktan Eğitim Kalite Politikası

 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, stratejik planı doğrultusunda misyon, vizyon ve temel değerleri ile ilişkili olarak hedeflerine ulaşmak için tüm dünyayı saran ve ülkemizin de içinde bulunduğu Yeni Koronavirüs Salgını (Covid-19) sürecinde eğitim ve öğretim süreçlerinin kesintiye uğramaması ve bu sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için kendi bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısını kullanarak tüm programlarda acil uzaktan öğretim uygulamalarını başlatmıştır. Üniversitemiz Yükseköğretim Kurulu’nun hazırladığı “Küresel salgında Yeni Normalleşme Süreci” kapsamında acil uzaktan öğretim uygulamalarında kalite güvencesi sistemini benimsemiştir.

 Fakültemiz;

 • Bu süreçte ulusal ve uluslararası kalite güvencesi kapsamında kalite odaklı eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun yönetim sistemini dijital teknolojileri kullanarak yürütmeyi,
 • Bologna süreci kapsamında başlayan kalite güvencesindeki uluslararası standartların, Türk Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal dış değerlendirme ölçütlerine uyarlanması ile iç kalite güvencesi sistemini oluşturmayı ve diğer kurumlara rehberlik etmeyi, kendi iç kalite güvencesi sistemi içerisinde tüm faaliyetlerini uluslararası standartlar ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak nitelikli bir uzaktan eğitim sistemini oluşturmayı,
 • Aynı veya farklı fiziksel mekanlarda bulunan öğrenen, öğreten ve öğrenme kaynaklarını destek hizmetleri, zengin ders içeriği, bilgi güvenliği, etik ilkeleri, güvenilir ölçme değerlendirme sistemleri ile eş zamanlı (senkron) ve eş zamansız (asenkron) olarak bir araya getirerek güvence altına almayı,
 • Derslerin (teorik ve uygulamalı, performansa, projeye, probleme dayalı eğitimler, stajlar) ve diğer eğitsel etkinliklerin (ölçme ve değerlendirme uygulamaları, kongre, toplantı, seminer, kurs, değişim programları vb.) ilgili programın bilgi, beceri ve yeterliliklerini içeren öğrenme çıktılarını sağlayacak şekilde verilmesini,
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısını, öğrenme yönetimi sistemi ile entegre ederek tamamen uzaktan, karma sistemle veya diğer kurumların açık ders portallarının (YÖK Dersleri) paylaşımı ile pedagojik düzeyde eğitim vermeyi,
 • Bu süreçte öğrencilerimizin programlarının öğrenme çıktılarını kazanarak mezun olmalarını güvence altına almayı,
 • Öğrencilerimizin ve tüm paydaşlarımızın memnuniyeti ile düzenli izleme, kontrol ve önlem almaya dayalı sürekli iyileştirme ve sürdürebilirliği ilke edinen “kalite odaklı” uzaktan eğitim sistemini esas almayı, 

          Uzaktan eğitim kalite politikası olarak benimsemektedir. 

  

Uzaktan Eğitimde Kalite Hedeflerimiz kapsamında; 

 1. Lisans programlarında bölümlerin alacağı karara göre derslerin % 40'ına kadarının uzaktan eğitim ile verilmesi,
 1. Ders dışında, hizmet içi eğitim ile seminer, konferans, panel ve söyleşi vb. diğer etkinliklerin de uzaktan eğitim uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirilmesinin yaygınlaştırılması,
 1. Konferans salonlarının gerekli teknoloji ile donatılarak öğrenme yönetimi sistemine entegrasyonunun sağlanması,
 1. Uzaktan eğitim için ihtiyaç duyulacak görsel/işitsel materyallerin geliştirilmesine yönelik, içerik geliştirme atölyesi ve ders kayıt stüdyolarının kurulmasına yönelik altyapının oluşturulması,
 1. Fakültemizde, örgün eğitim faaliyetinin yanı sıra ders etkinliğinin canlı yayınlanması ve kaydedilmesi için gerekli donanıma sahip bir adet stüdyo sınıf oluşturulması,
 1. Akademik personelin dijital yeterliklerinin artırılması ve dijital materyal üretebilmesi için hizmetiçi kursların açılması
 1. Sanal Tur kullanılarak Fakültemizin dijital ortamda tanıtımının yapılması,
 1. Uzaktan öğretim süreçleri ile öğrenme yönetim sisteminin kullanımına yönelik yeni kayıt olanlar ile birlikte tüm öğrencilere oryantasyon eğitiminin verilmesi,
 1. Öğrencilere bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla kısa sürede tamamlayabilecekleri, içerisinde çok fazla detayın yer almadığı, kolay özümseyebilecekleri içeriklerin sağlanması,
 1. Değişen ve gelişen teknoloji ve mobil cihazların kullanımının yaygınlaşmasıyla derslerin elektronik öğrenme içeriğinin değişen kullanıcı alışkanlıklarına uygun ölçüde geliştirilmesi,
 1. Derslerin bilişim ve iletişim araçlarıyla yapıldığı sınıf içi iletişim ve etkileşimi en üst düzeyde olacak şekilde esnek bir uzaktan öğretim sisteminin planlanması,
 1. Uzaktan öğretim süreçlerine tüm iç ve dış paydaşların katılım ve desteğinin sağlanması,
 1. Öğrenci merkezli süreç ve faaliyetlerin geliştirilerek uygulanması,
 1. Kalite iç güvencesi kapsamında sürekli izleme ile tüm süreçlerin iyileştirilmesi için çalışmaların yapılması,
 1. Fakültemiz iç kalite güvencesi kapsamında uzaktan eğitimin tüm aşamalarını ulusal ve uluslararası kalite süreçlerine dâhil ederek güvence altına alması,

          sağlanacaktır.

                                                                                                                                                                                   Prof. Dr. Soner YAVUZ
                                                                                                                                                                                                    Dekan