Anabilim Dalları

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Türkçe Eğitimi ABD ilköğretim seviyelerindeki okullara yönelik eğitim veren Türkçe öğretmenliği lisans ve lisansüstü programlarından oluşmaktadır. Türkçe öğretmenliği lisans programı 4 yıllık bir eğitimi kapsar. Sekiz yarıyıl boyunca öğrenciler öğretim planında belirtilen 240 AKTS’lik zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak zorundadır. Programda Yüksek Öğretim Kurumunu belirlemiş olduğu; zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. VII. Yarıyılda “Okul Deneyimi” dersi; Dördüncü yıl VIII. Yarıyılda “Öğretmenlik Uygulaması” dersi uygulamalı derslerdir. Bu uygulamalar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda yapılmaktadır. Bunun için Karadeniz Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği sağlanmaktadır.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Türkçe Eğitimi alanında lisans derecesine sahip olunur. Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Ana Bilim Dalında lisansüstü eğitimi Sakarya Üniversitesiyle ortak yüksek lisans programı şeklinde yürütülmektedir.

Vizyonumuz:Türkçe eğitimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir bölüm olmaktır. Temel değerlerimiz: Bilimsellik, çağdaşlık ve evrensellik, topluma katkı, bilimsel ve akademik etik ilkelerine bağlılık, araştırıcılık ve yenilikçiliktir.

Misyonumuz:Türkçe eğitimi alanında, çağdaş, yapıcı, yaratıcı, bilimsel ve eleştirel düşünebilen öğretmenler ve akademisyenler yetiştirerek ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar ve projeler yürütmek ve elde edilen bulgularla toplumu geliştirmektir.

Lisans Programı Eğitim Amaçlarımız:

  • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme becerisine sahip,
  • Türkçe öğretmenliği alanıyla ilgili yeterli düzeyde alan bilgisine, pedagojik bilgi ve becerilere sahip, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilen,
  • Bilgi ve iletişim teknolojilerini teknik ve pedagojik olarak kullanabilen,
  • Türk eğitim sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip,
  • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan,
  • Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenebilen,
  • Topluma, çevreye insana, duyarlı, topluma faydalı, geleceğe güvenle bakan bireyler yetiştirmektir.

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Oğuzhan KARADENİZ

Anabilim Dalı Başkanı:  Doç. Dr. Efecan KARAGÖL

Doç. Dr. Erhan YEŞİLYURT

Dr. Öğretim Üyesi, Dilek YILDIRIM BİLGEN

Dr. Öğretim Üyesi, Aziz GÖKÇE

Dr. Öğretim Üyesi, Serdar SAVAŞ

Dr. Öğretim Üyesi, Ayşe Özgül İNCE SAMUR

Dr. Öğretim Üyesi, Celal Can ÇAKMAKCI

Dr. Öğretim Üyesi, Nuran BAŞOĞLU

Arş. Gör. Eda IŞIR


Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü'ne bağlı olarak, 1998-1999 Öğretim Yılında faaliyete başlamıştır. 2016 yılında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü kurulmuş ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı' da bu bölüme bağlanmıştır.

Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı’nın kuruluş amacı, ülkenin geleceği için, çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen,  milli ve tarihi değerleri temel ülkü olarak gören; değişime ve gelişime açık, demokratik ve etik değerlere saygılı; çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, 21. yüzyıl temel becerileri ile donanımlı, yeterli bilgi ve pratiğe sahip sosyal bilgiler öğretmeni yetiştirmektir.

Sosyal Bilgiler Eğitimi lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve meslek bilgisi ile ilişkin derslerden oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Sosyal Bilgiler Eğitimi programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, devlet veya özel sektöre bağlı eğitim kurumlarında sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapabilmektedir. Ayrıca yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının akademik hayata atılmaları da söz konusudur.

Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 1998 - 1999 öğretim yılından itibaren, her yıl öğrenci almaktadır. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı, 2018-2019 akademik yılı itibariyle Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı “yüksek lisans” programını da yürütmektedir. Yakın bir zamanda “Doktora” programının açılması da planlanmaktadır.

Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı bünyesinde 1 Profesör, 4 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi,
2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Sosyal Bilgiler Anabilim Dalı Öğretim Elemanları:

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Oğuzhan KARADENİZ

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Canan TUNÇ ŞAHİN

Prof. Dr. Zekai GÜNER

Doç. Dr. Şaban ÇELİKOĞLU

Doç. Dr. Barış KAYA

Doç. Dr. Şinasi SÖNMEZ

Doktor Öğretim Üyesi Besime Arzu GÖNGÖR AKINCI

Arş. Gör. Dr. Mustafa YILMAZ

Arş. Gör. Dr. Fatih KAYAALP