Kabul ve Kayıt Koşulları

Kabul ve Kayıt Koşulları

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Türk Öğrenciler İçin

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Ülkemizde, üniversitelere giriş yapabilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nda başarılı olmak gerekmektedir. Lisans programlarına giriş yalnızca bu sınavdan alınan puana bağlıdır. Öğrenciler, sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak, tercih formlarını ölçme seçme yerleştirme merkezine (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM, YÖK’ e bağlı bir kurumdur. ÖSYM, bütün başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birine yerleştirir. ZBEÜ Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin “Üniversiteye kabul ve Kayıtlar” başlıklı Üçüncü Bölümü’nde öğrenci alımı ile ilgili maddeler şu şekildedir:

Üniversiteye Kabul

MADDE 12 – (Değişik: RG-26/9/2011-28066)
(1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda yürütülen lisans programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıtları 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Üniversiteye kayıtla ilgili işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 15 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-26/9/2011-28066)

(1) Birinci öğretim öğrencilerinden alınacak katkı payı ve ikinci öğretim öğrencilerinden alınacak öğrenim ücreti 2547 sayılı Kanunun 46ncı maddesinde belirtilen esaslara göre alınır. Öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri Akademik takvimde öngörülen süreler içinde ödenir. Süresi içinde katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen veya eksik ödeyenlerin ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenlerin o dönem için kayıt veya kayıt yenileme işlemleri yapılmaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Üniversiteye kayıt

MADDE 16 –

(1) (Değişik:RG-26/5/2011-27945) Üniversitenin lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen tarihlerde, istenen belgelerle birlikte yapılır. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Süresi içinde kaydını yaptırmayan ve/veya istenen belgeleri süresi içinde sağlayamayan öğrenciler kayı haklarını kaybeder. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da yazılı beyanda bulunanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Üniversiteye kaydını yaptıran öğrenci bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre ders alma işlemlerini yaparak öğrenimine başlar. Yukarıda verilen bilgiler https://ogrenci.beun.edu.tr/mevzuat/yonetmelikler.html sayfasında yer almaktadır.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb. gibi sınav sonuçlarına göre ya da Üniversitemizce veya Türkiye’deki üniversitelerince yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli puan alan adaylar kabul edilmektedir.

Değişim Programları İçin

Değişim öğrencilerinin kabulü, ZBEÜ ile ortaklık yapan üniversiteler arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus, Farabi, Mevlana ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır.

Özel Öğrenciler İçin

Özel öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıtlanabilirler. Üniversitemizde eğitim dilinin bazı derslerde İngilizce olması nedeniyle, öğrencilerin bu derslere kayıtlanabilmesi için aynı zamanda İngilizce Dil Yeterliliklerini belgelemeleri gerekmektedir

Lisansüstü Öğrencileri İçin

Adaylar, ZBEÜ web sayfasından ilan edilen başvuru süresi içinde istenilen belgelerle ilgili enstitüye başvururlar. Başvuru koşulları ve belgeler ZBEÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenmiştir.