Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Ölçme ve Değerlendirme süreçleri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında takip edilmektedir. Bu kapsamda öğrencilerin başarıları yönetmelikte belirtilen maddeye göre yapılmaktadır.

MADDE 30 – (Değişik:RG-26/9/2011-28066) (1) Bir dersteki başarı durumu; öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, ödevler, uygulamalar ve proje çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacak dönem içi başarı notu ve genel sınav başarı notu birlikte değerlendirilerek belirlenir. Yapılacak değerlendirmede sınıfın başarı düzeyi, notların istatistiksel dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurulur. Bağıl değerlendirme olarak adlandırılan bu değerlendirme sonunda öğrencinin ders başarı notu takdir edilir. Genel sınav notu ve/veya dönem içi başarı ve genel sınav notlarından hesaplanan ham başarı notu % 35’in altında olan öğrenciler, bağıl notlarına bakılmadan FF notu alır. Dönem içi başarı ve genel sınav notlarından hesaplanan ham başarı notu; % 65’in üstünde olup, bağıl notu DC ve altında olan öğrenciler bağıl notlarına bakılmadan CC, %95’in üstünde olup bağıl notu AA’nın altında olan öğrenciler ise bağıl notlarına bakılmadan AA notu alır. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi % 40, % 50 veya % 60 olabilir. Ortak zorunlu derslerde genel sınavın ders başarı notuna etkisi % 60’tır. Yarıyıl içi başarının ve genel sınavın ders başarı notuna etkisi dersin sorumlu öğretim elemanının görüşü ve ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.